Small textMedium textMaximum text
 
Ik ben werknemer
 
 
Ik ben met pensioen
 
 
Ik ben uit dienst
 

Ik ben werknemer bij Heijmans

Was u al voor 2012 in dienst bij Heijmans en verdiende u meer dan het maximum pensioengevend salaris in de pensioenregeling van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid of een andere bedrijfstakpensioenfondsregeling waaraan u ook deelnam? Dan bouwde u mogelijk tot 1 januari 2013 pensioen op in de pensioenregeling van het pensioenfonds. Op deze pagina leest u kort de meest relevante informatie over de pensioenregeling van het pensioenfonds. Als u op de icoontjes klikt, dan vindt u meer informatie over het desbetreffende onderwerp.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?
Ouderdomspensioen 67
Ouderdomspensioen

Via Heijmans nam u deel in de pensioenregeling van het pensioenfonds en bouwde u ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvangt u als u 65 jaar wordt. Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Hoeveel pensioen u straks ontvangt van het pensioenfonds is vooral afhankelijk van de hoogte van het salaris dat u heeft verdiend, de inhoud van de pensioenregeling en het aantal jaren dat u deelnam.

Het ouderdomspensioen wordt vanaf uw 65 jaar maandelijks uitbetaald, zolang u leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

De pensioenregeling waaraan u deelneemt is een uitkeringsovereenkomst. Elk jaar bouwde u pensioen op over een deel van het brutoloon dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwde niet over uw hele brutoloon pensioen op. Uw pensioenuitvoerder houdt namelijk al rekening met de AOW, die u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Daarnaast houdt het pensioenfonds rekening met het pensioen dat u opbouwt bij het bedrijfstakpensioenfonds waaraan u deelneemt. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwde, heet ‘franchise’. Over het brutoloon minus de franchise bouwde u jaarlijks 1,75% aan ouderdomspensioen op.

 
Partnerpensioen Verzekering
Partnerpensioen

Naast uw ouderdomspensioen bouwde u ook partnerpensioen op. Als u komt te overlijden heeft uw partner recht op een partnerpensioen. Het partnerpensioen bedraagt 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen. De hoogte van het partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Als u overlijdt, heeft uw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de ANW-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner moet dan geboren zijn vóór 1950 of een of meer minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

 
Partnerpensioen Verzekering
Wezenpensioen

Naast uw ouderdomspensioen bouwde u ook wezenpensioen op. Als u komt te overlijden ontvangen uw kinderen een wezenpensioen. Het wezenpensioen is 14% van het opgebouwde ouderdomspensioen. Elk kind ontvangt wezenpensioen tot hij of zij 18 jaar is. Zolang het kind op school zit of studeert, ontvangt het kind wezenpensioen uiterlijk tot hij of zij 27 jaar is. De hoogte van het wezenpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

 
reglement
Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Klik door naar het pensioenreglement.
 
 
Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?
risicopartnerpensioen

Deze pensioenregeling voorziet niet in een arbeidsongeschiktheidspensioen. Als u arbeidsongeschikt wordt, is er dus in aanvulling op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA/IVA) geen recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Indien u voor 2013 arbeidsongeschikt raakte, heeft u, afhankelijk van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent verklaard door het UWV, recht op voortgezette opbouw van het pensioen.

 
 
Hoe bouwt u pensioen op?
drie_pijlers

A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid
De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid. U bouwt in 50 jaar AOW op. U bouwt alleen AOW op als u in Nederland woont en/of werkt. Op welke leeftijd u AOW krijgt, hangt af van uw geboortedatum. De AOW-leeftijd stijgt namelijk de komende jaren. Ook de hoogte is niet voor iedereen gelijk. De AOW-bedragen worden ieder jaar aangepast. Informatie over de AOW en uw AOW-leeftijd vindt u op www.svb.nl.
Let op: heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

B. Het pensioen dat u via uw werk opbouwt
Hoeveel pensioen u opbouwt via de regeling van uw werkgever, ziet u op uw Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Dit krijgt u ieder jaar van ons. Wilt u een overzicht van de pensioenen die u bij andere werkgevers heeft opgebouwd? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

C. De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt
U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt via uw werkgever. Er zijn verschillende manieren om uw pensioen aan te vullen. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering – zoals een lijfrente – af te sluiten of door in uw regeling extra pensioen op te bouwen. Of u dat nodig vindt, hangt af van uw financiële en persoonlijke situatie. Een financieel adviseur kan u helpen bij het maken van keuzes. U kunt ook kijken naar de pensioenschijf van vijf op de website van het Nibud.

 

 

eindloon

U bouwde pensioen op in een eindloonregeling
Ieder jaar bouwde u pensioen op over een deel van het loon dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwt niet over uw hele loon pensioen op. Over het salaris dat lager is dan het maximum pensioengevend salaris in het bedrijfstakpensioenfonds waaraan u ook deelneemt bouwde u geen pensioen op. U bouwde pensioen op over uw laatst vastgestelde salaris verhoogd met de vakantietoeslag onder aftrek van maximum het pensioengevend salaris in de bedrijfstakpensioenfondsregeling waaraan u ook deelnam. Het totale pensioen dat u opbouwde is gebaseerd op het salaris dat u op 31 december 2012 verdiende. Vanaf pensioendatum ontvangt u dit pensioenbedrag elke maand zo lang u leeft. Dit heet een eindloonregeling.

 
opbouw

Opbouwpercentage
U bouwde in de pensioenregeling van Pensioenfonds Heijmans jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat deed u niet over uw hele loon. Het opbouwpercentage bedroeg 1,75% en voor sommigen 2,0% per jaar. Vanaf 2013 bouwt u geen pensioen meer op in de pensioenregeling van het pensioenfonds.

 
 
Welke keuzes heeft u zelf?
waardeoverdracht

Waardeoverdracht

Verandert u van baan en gaat u daardoor naar een andere pensioenregeling? De hoogte van uw opgebouwd pensioen bepaalt wat er met uw pensioen gebeurt.

 

Opgebouwd pensioen > € 484,09

Is uw opgebouwd pensioen hoger dan € 484,09 per jaar dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u uw pensioen wilt meenemen. Het meenemen van uw pensioen regelt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij Pensioenfonds Heijmans staan.  Echter, indien u uw pensioen niet overdraagt, dan daalt de koopkracht van uw pensioen bij Pensioenfonds Heijmans omdat het pensioenfonds in principe geen toeslagen verleend.

 

Opgebouwd pensioen > € 2,- maar < € 484,09

Is uw opgebouwd pensioen minder dan € 484,09 per jaar en hoger dan € 2,- per jaar dan zorgt Pensioenfonds Heijmans er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder als u na 1 januari 2018 uit dienst bent gegaan. De administrateur van Pensioenfonds Heijmans, Zwitserleven, checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heeft u geen nieuwe pensioenuitvoerder dan blijft uw pensioen bij Pensioenfonds Heijmans.

 

Opgebouwd pensioen < € 2,-

Is uw opgebouwd pensioen lager dan € 2,- per jaar, dan krijgt u dat pensioen niet. Dat is wettelijk zo bepaald.  De waarde van dit pensioen maakt onze administrateur Zwitserleven over aan een goed doel, Trees for All (www.treesforall.nl)

 
ruilen_partner_ouderdom

Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen
Naast ouderdomspensioen bouwde u ook partnerpensioen op. Er kunnen redenen zijn waarom u het partnerpensioen wilt ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Misschien heeft uw partner zelf een goed pensioen, of misschien heeft u geen partner (meer).

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen heeft om te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Als u wél een partner heeft moet hij/zij het wel eens zijn met deze keuze. Meer informatie over het ruilen van partnerpensioen voor een hoger ouderdomspensioen is te vinden in het pensioenreglement.

 
ruilen_ouderdoms_partner

Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen
Als u met pensioen gaat of eerder uw dienstverband met Heijmans beëindigt, en er is geen of te weinig partnerpensioen voor uw partner wanneer u overlijdt, dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen. U krijgt dan een lager ouderdomspensioen. Maar uw partner krijgt dan wel een hoger pensioen van Pensioenfonds Heijmans als u komt te overlijden.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen heeft om wel of niet te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Meer informatie over het ruilen van pensioen is te vinden in het pensioenreglement.

 
vervroegen_uitstellen

Pensioen vervroegen of uitstellen
In plaats van met pensioen te gaan op uw 65e kunt u er voor kiezen om langer door te werken. Als u dat wilt, kan het uitbetalen van het ouderdomspensioen worden uitgesteld totdat u echt met pensioen gaat. Als u later met pensioen gaat, wordt uw opgebouwde ouderdomspensioen verhoogd. Kijk voor meer informatie over de verhoging van uw opgebouwde pensioen in het pensioenreglement. Kijk voor de voorwaarden voor het uitstellen van pensioen in het pensioenreglement. U kunt er ook voor kiezen om uw pensioen eerder in te laten gaan dan op uw 65e. Dat betekent wel dat uw ouderdomspensioen lager wordt. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. Het ouderdomspensioen wordt verlaagd. U moet er ook rekening mee houden dat de AOW later ingaat dan uw 65e. Kijk op www.svb.nl om te zien wanneer uw AOW ingaat.

 
hoog_laag_laag_hoog_67

Beginnen met een hoger of lager pensioen
U kunt de keuze maken om eerst een paar jaar een hoger ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een lager ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment is uw ouderdomspensioen lager dan op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u hier eenmaal voor gekozen heeft kan het niet meer ongedaan worden gemaakt.
U kunt ook de keuze maken om eerst een paar jaar een lager ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een hoger ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment heeft u bij deze keuze een hoger ouderdomspensioen dan op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat.

 
deeltijdpensioen

Deeltijdpensioen
Het kan zijn dat u, in plaats van in één keer volledig met pensioen te gaan, u liever geleidelijk uw pensioen wilt laten ingaan. Vanaf leeftijd 55 kunt u hiervoor kiezen. Dat betekent wel dat het deel van het ouderdomspensioen dat u eerder laat ingaan lager wordt. Indien u eenmaal heeft gekozen een deel van het pensioen in te laten gaan, dan is deze keuze onherroepelijk.

 
 
Hoe zeker is uw pensioen?
welvaartsvast

Welvaartsvast pensioen
Normaal gesproken wordt geld ieder jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag in 2015 iets minder kopen dan in 2014. Dat heet ‘inflatie’. Vanwege de inflatie probeerde Pensioenfonds Heijmans uw opgebouwde pensioen tijdens uw dienstverband jaarlijks te indexeren. Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen jaarlijks wordt verhoogd aan de hand van de stijging van de lonen in de bedrijfstak in het voorgaande jaar. Wij noemden dit een welvaartsvast pensioen. Met ingang van 1 januari 2018, na toekenning van de indexatie van 1,25%, is deze regeling vervallen. Vanaf deze datum worden geen indexaties meer toegekend.

U had alleen recht op deze toeslag indien u op 31 december 2012 deelnam aan de regeling en u vanaf 31 december 2012 een onafgebroken dienstverband bij Heijmans had. Zodra uw dienstverband bij Heijmans eindigde, verviel uw recht op deze toeslag.

Overzicht verleende toeslagen tot en met 1 januari 2018

Jaar Stijging cao lonen in voorgaand jaar Verleende indexatie
2018 1,25% 1,25%
2017 2,77% 2,77%

2016

2015

2,50%

0,00%

2,50%

0,00%

 

Tot 1 januari 2013 bouwde u op basis van een eindloonregeling pensioen op in het pensioenfonds. Dit betekent dat uw pensioen meegroeide met de groei van uw salaris.

 
uitkeringszekerheid_risico

Welke risico's zijn

De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Vanaf de start van de opbouw tot de laatste pensioenuitbetaling kan wel eens 80 jaar zitten. In zo’n periode verandert de wereld waardoor er risico’s kunnen ontstaan die uw pensioen bedreigen. De risico’s leiden mogelijk tot een tekort. Pensioenfonds Heijmans probeert voorbereid te zijn op de risico’s die uw pensioen kunnen bedreigen. In het verleden is dat helaas niet altijd goed gegaan. Om deze reden hebben we in 2013 de pensioenen met 2% moeten verlagen.

Vanaf 1 april 2018 heeft het pensioenfonds alle verplichtingen herverzekerd bij Zwitserleven. Daarbij was het mogelijk om de 2% korting van 2013 te herstellen en door de herverzekering loopt het pensioenfonds  de volgende risico’s niet meer:

  • Het risico van de snelle stijging van de levensverwachting. Als deelnemers gemiddeld ouder worden, moet hun pensioen langer worden uitbetaald.
  • Het renterisico. De rente beïnvloedt de waarde van pensioenen. Pensioenuitvoerders maken van tevoren een inschatting van het geld dat ze nodig hebben om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld het pensioenfonds ‘in kas’ moet hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen.
  • Tegenvallende beleggingsresultaten.


.

.

 
tekort

Als er een tekort is
Het kan gebeuren dat het pensioenfonds ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komt om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. Het pensioenfondsbestuur zal dan in overleg treden met Heijmans. In het uiterste geval zal het bestuur besluiten de pensioenopbouw te verlagen. In de afgelopen jaren verlaagde Pensioenfonds Heijmans de pensioenen als volgt:

Jaar Verlaging
2016 n.v.t.
2015 n.v.t.
2014 n.v.t.
2013 2%
2012 n.v.t.
 
 
Welke kosten maken wij?
kosten

Het pensioenfonds maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie. Daar vallen de kosten voor de uitbetaling van de pensioenen onder. Ook maken wij kosten voor de communicatie, bijvoorbeeld voor het maken van deze website en het verzenden van het Uniform Pensioenoverzicht. Daarnaast zijn er de kosten om het vermogen te beheren. Beleggen van het vermogen kost geld. Wij betalen bijvoorbeeld de partij waaraan wij vragen om het vermogen te beleggen. Ook maken wij transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die de beurs in rekening brengt bij de aankoop of verkoop van aandelen of obligaties. Een specificatie van deze kosten kunt u opvragen.

 
 
Wanneer moet u in actie komen?
waardeoverdracht actie

Als u verandert van pensioenuitvoerder

Verandert u van baan en gaat u daardoor naar een andere pensioenregeling? De hoogte van uw opgebouwd pensioen bepaalt wat er met uw pensioen gebeurt.

 

Opgebouwd pensioen > € 484,09

Is uw opgebouwd pensioen hoger dan € 484,09 per jaar dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u uw pensioen wilt meenemen. Het meenemen van uw pensioen regelt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij Pensioenfonds Heijmans staan.  Echter, indien u uw pensioen niet overdraagt, dan daalt de koopkracht van uw pensioen bij Pensioenfonds Heijmans omdat het pensioenfonds in principe geen toeslagen verleend.

 

Opgebouwd pensioen > € 2,- maar < € 484,09

Is uw opgebouwd pensioen minder dan € 484,09 per jaar en hoger dan € 2,- per jaar dan zorgt Pensioenfonds Heijmans er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder als u na 1 januari 2018 uit dienst bent gegaan. De administrateur van Pensioenfonds Heijmans, Zwitserleven, checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heeft u geen nieuwe pensioenuitvoerder dan blijft uw pensioen bij Pensioenfonds Heijmans.

 

Opgebouwd pensioen < € 2,-

Is uw opgebouwd pensioen lager dan € 2,- per jaar, dan krijgt u dat pensioen niet. Dat is wettelijk zo bepaald.  De waarde van dit pensioen maakt onze administrateur Zwitserleven over aan een goed doel, Trees for All (www.treesforall.nl)

 
samenwonen_trouwen actie

Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat
Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan is voor uw pensioenregeling hetzelfde. U moet dan goed kijken of uw partner bij uw overlijden recht heeft op partnerpensioen. Vindt u dat het partnerpensioen niet goed genoeg geregeld is, zorg dan dat u iets extra’s regelt. Let op: als u ongehuwd samenwoont, heeft uw partner niet automatisch recht op partnerpensioen bij uw overlijden. Om uw partner daarvoor in aanmerking te laten komen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld een notarieel samenlevingscontract hebben.

 
scheiden actie

Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt
Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens het huwelijk of de periode van het geregistreerd partnerschap. U kunt met uw ex-partner afwijkende afspraken maken. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in het scheidingsconvenant. Om ervoor te zorgen dat de ex-partner een deel van het ouderdomspensioen ontvangt, moet u of uw ex-partner binnen twee jaar de pensioenuitvoerder op de hoogte stellen van de scheiding en de eventuele afwijkende afspraken.

Let op: het recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt niet voor ongehuwd samenwonenden. Ongehuwd samenwonenden moeten zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen. Uw ex-partner heeft wel recht op het partnerpensioen dat u opbouwde tot de datum van de echtscheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap. Voor het recht op het partnerpensioen hoeft u niets te doen. Tenzij uw ex-partner afstand doet van het recht, dan moet u het pensioenfonds wel informeren.

Let op: Ook ongehuwd samenwonenden kunnen recht hebben op het partnerpensioen.

 
buitenland actie

Als u verhuist naar het buitenland
Meld dit aan uw pensioenuitvoerder en bespreek wat de gevolgen zijn voor uw pensioen. Informatie over de gevolgen voor de AOW vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank. Of kijk op www.svb.nl.

Let op: ook als u binnen het buitenland verhuist, moet u het pensioenfonds daarover informeren.

 
mijnpensioenoverzicht actie
Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl
 
keuze actie

Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid
De keuzemogelijkheden vindt u onder ‘Welke keuzes heeft u zelf?
Let op: een gemaakte keuze kan niet meer worden teruggedraaid. Laat u dus goed informeren voor u kiest.

 
vragen actie
Neem contact met ons op als u vragen heeft of gebruik heeft gemaakt van de actie- en/of keuzemomenten.

Achmea Pensioenservices 
Postbus 90170
5000 LM Tilburg
Telefoon: 013 - 462 11 94
E-mail: pensioenfondsheijmans@achmea.nl
 
Privacybeleid| Copyright 2016 ActuIT