Small textMedium textMaximum text
 
Ik ben werknemer
 
 
Ik ben met pensioen
 
 
Ik ben uit dienst
 

Over het pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Heijmans N.V., statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch, is opgericht op 22 december 1972. De stichting is een ondernemingspensioenfonds en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41080022.

Statutaire doelstelling
Bestuur
Verantwoordingsorgaan
Visitatiecommissie
Beleggingscommissie
Compliance Officer
Uitvoeringsorganisatie
Privacyverklaring

Statutaire doelstelling

Het doel van het fonds is het verstrekken van pensioenen aan pensioengerechtigden en eventueel het treffen van voorzieningen voor het geval de deelnemer arbeidsongeschikt geraakt. Hiertoe wordt voor 523 gewezen deelnemers A, 1.008 gewezen deelnemers B/slapers en 459 pensioentrekkenden circa € 223 miljoen aan vermogen belegd.

Gewezen deelnemers A  zijn degenen die op 31 december 2012 deelnamen aan de pensioenregeling en vanaf dat moment onafgebroken in dienst zijn bij Heijmans.
Gewezen deelnemers B zijn degenen hebben deelgenomen aan de pensioenregeling, maar geen dienstverband meer hebben bij Heijmans.

Bestuur


Benoemd door de werkgever:

S.J.C. Mulders Voorzitter
G.F.M.B. Raessens Plv. voorzitter
G.L. Sirks            Bestuurslid

Benoemd door de gewezen deelnemers A:
M.G.J. van Duijn Secretaris
Vacature  

Benoemd door de pensioengerechtigden:
B. van Weesep Plv. secretaris

Verantwoordingsorgaan

De belangrijkste taak van het verantwoordingsorgaan is het beoordelen (van de uitvoering) door het beleid van het bestuur van het fonds. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan enige adviesrechten. Hiertoe bespreekt het verantwoordingsorgaan met het bestuur twee keer per jaar het gevoerde beleid en de resultaten ervan.
Benoemd door de werkgever:
N. Schaeffer
Benoemd door de gewezen deelnemers A:
B. Boleij
Benoemd door de pensioengerechtigden:
H.S.M. van Oostrom

Visitatiecommissie

Het intern toezicht is door het bestuur uitbesteed aan een professionele externe partij. De visitatiecommissie houdt toezicht op het beleid van het bestuur, de algemene gang van zaken, adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenbehartiging door het bestuur. Met ingang van 2014 geschiedt de visitatie jaarlijks. De visitatiecommissie legt met ingang van 2014 verantwoording af over de uitvoering van de taken aan het verantwoordingsorgaan en de werkgever en doet daar verslag van. De visitatiecommissie bestaat uit de heer C.C. van der Sluis, de heer M. Thomassen en de heer E.C.H. Klijn.

Beleggingscommissie

Twee bestuursleden vormen tezamen de beleggingscommissie. Deze voert het overleg met de vermogensbeheerder en bereidt bestuursbesluiten voor. Verder houdt de commissie toezicht op de uitvoering van het beleggingsbeleid en speelt zij een initiërende rol bij de monitoring van de financiële risico's van het fonds. De beleggingscommissie bestaat momenteel uit:

H. Vos
G.L. Sirks 

 

 

 

 

Compliance officer

Het bestuur heeft de heer C.L. Bol benoemd tot compliance officer van het fonds. De compliance officer is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Compliance Programma van het fonds.

Uitvoeringsorganisatie

Naast deze interne organen kent het fonds ook meerdere externe dienstverleners. Hierna volgt een beschrijving van de partijen die door het fonds worden ingeschakeld.
Afdeling Pensioenen van Heijmans N.V.
De werkgever heeft een eigen afdeling Pensioenen. Een deel van de werkzaamheden van deze afdeling bestaat uit het adviseren, het verzorgen van de secretariële ondersteuning en het anderszins ondersteunen van het fondsbestuur.
Herverzekeraar & Administrateur
Vanaf 1 april 2018 zijn alle pensioenverplichtingen herverzekerd bij Zwitserleven. Met ingang van 1 januari verzorgt Zwitserleven de pensioenadministratie en de uitkeringenadministratie.
Accountant, actuaris en overige adviseurs
Het fonds wordt bijgestaan door de volgende externe deskundigen:
Accountant
De externe accountant controleert de jaarrekening en de verslagstaten ten behoeve van DNB en geeft hierbij een controleverklaring af. Daarnaast rapporteert hij over de uitkomsten van zijn controle door middel van een verslag aan het bestuur, waarin onder andere opgenomen zijn opmerkingen en aanbevelingen omtrent de administratieve organisatie en interne controle van het fonds. Het fonds heeft EY Accountants LLP voor deze dienst ingeschakeld.
Certificerend actuaris
De certificerend actuaris berekent jaarlijks de technische voorzieningen, geeft een actuariële analyse van het resultaat en stelt een actuarieel verslag op. De certificerend actuaris geeft een verklaring over de toereikendheid van de voorziening en de financiële positie van het fonds. Triple A - Risk Finance Certification te Amsterdam verricht deze werkzaamheden voor het fonds.
Adviseurs
Het bestuur schakelt waar nodig externe adviseurs in. Zo is Willis Towers Watson te Rotterdam als adviserend actuaris aan het fonds verbonden. Waar nodig wordt op specifieke terreinen de raad van andere adviseurs ingewonnen.

Privacybeleid| Copyright 2016 ActuIT